verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 – algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot de detailhandel

• SPECIFIEK IN KADER VAN KOOP VIA WEBSHOP

Het volgende artikel is specifiek bedoeld voor de situatie van koop door een consument via een webshop. Het artikel geldt in aanvulling op alle overige bepalingen van deze algemene voorwaarden:

artikel 2 – intellectuele eigendom en gegevens van vzw Be-Cats

 • 1. Dit platform (website) is eigendom van de vzw Be-Cats, vereniging zonder winstoogmerk, met maatschappelijke zetel in de Pelikaanstraat 2, 9940 Evergem, BTW BE 0720.527.381, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) in Brussel, onder het nummer 0720.527.381.
  §2. Naast op bovenstaand adres, kan er ook contact worden opgenomen met vzw Be-Cats via:
  E-mail: Via het contactformulier dat terug te vinden is op www.becatsfan.be of info@becatsfan.be

De verkoper behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. De verkoper heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de koper ter kennis van derden wordt gebracht.

artikel 3 – rechtsbekwaamheid

Door via dit platform een ticket, lidmaatschap of een ander product aan te kopen, erkent u:
– dat u handelingsbekwaam bent in de zin van het Burgerlijk wetboek;
– verantwoordelijk te zijn voor alle financiële verrichtingen die verband houden met het gebruik
van dit platform, met inbegrip van die uitgevoerd voor rekening van een derde

artikel 4 – aanvaarding van de voorwaarden van vzw BeCats

 • 1. Door een ticket, lidmaatschap of een ander product via dit platform aan te kopen, erkent u kennis te hebben genomen van de onderstaande Verkoopsvoorwaarden en ze te hebben aanvaard, voorafgaand aan de aankoop.
  §2. Wanneer u een ander product via dit platform aankoopt, kunnen er specifieke voorwaarden van toepassing zijn voor het gebruik van dit product.

Artikel 5 – Eigendomsvoorbehoud

 • 1. Alle door de verkoper in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van de verkoper totdat de koper alle verplichtingen uit de met de verkoper gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen (verlengd eigendomsvoorbehoud.) De verkocht goederen blijven, mits niet verwerkt, het eigendom van de verkoper totdat de koper aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Niettemin is de zakelijke koper gerechtigd de goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken en te vervreemden.

 • 2. Door de verkoper geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 • 3. De koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van de verkoper veilig te stellen.
 • 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de koper verplicht om de verkoper daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 • 5. De koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan de verkoper ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is de verkoper gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de koper zich er jegens de verkoper bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 • 6. Voor het geval de verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de doper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan de verkoper en door de verkoper aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de verkoper zich bevinden en die zaken terug te nemen.

artikel 6 – aankoopvoorwaarden

 • 1. Alvorens uw bestelling te bevestigen, dient u na te gaan of het gekozen product overeenstemt met uw aanwijzingen en beantwoordt aan uw behoeften (producttype, datum, persoonlijke gegevens …).
  §2. Tickets, lidmaatschappen of andere producten die verloren of gestolen werden, worden nooit omgewisseld of terugbetaald.
  §3. Na de aankoop van een ticket, lidmaatschap of een ander product kunt u geen korting meer laten gelden.

Artikel 7 – Offertes en aanbiedingen

 • 1.Een overeenkomst komt pas tot stand door schriftelijke of elektronische bevestiging door verkoper dan wel door de feitelijke uitvoering van bestelling of door schriftelijke of elektronische opdracht van koper.
 • 2.Een samengestelde prijsopgave verplicht de verkoper niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • 3.Indien de verkoper gegevens behoeft van de koper voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de doper deze juist en volledig aan de verkoper ter beschikking heeft gesteld.

artikel 8 – herroepingsrecht

U heeft het recht om deze overeenkomst gedurende 7 dagen na ontvangst van de goederen te herroepen zonder opgave van reden. De herroepingsperiode zal eindigen na 7 dagen vanaf de dag waarop u, of een derde partij die door u aangeduid werd anders dan de vervoerder, fysiek bezit neemt van de goederen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen dient u ons in te lichten over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen door een eenduidige verklaring (bijvoorbeeld een brief verzonden per post of e-mail). Om de uiterlijke datum voor herroeping te halen is het voor u voldoende om uw mededeling betreffende de uitoefening van uw herroepingsrecht te verzenden vooraleer de herroepingsperiode verstreken is.

Gevolgen van herroeping:
Indien u deze overeenkomst herroept zullen wij u alle betalingen ontvangen van u terugbetalen, met inbegrip van de kosten van levering (met uitzondering van de bijkomende kosten ten gevolge van uw keuze van een ander type van levering dan het minst dure type van standaard levering door ons aangeboden), zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan 30 dagen vanaf de dag waarop wij ingelicht worden over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. Als de verzending van de bestelde producten van ons naar u kosteloos voor u zou zijn op basis van de bestelwaarde van uw bestelling, en als u bij meerdere bestelde producten alleen voor een gedeelte van de producten gebruik maakt van uw wettelijke herroepingsrecht, zodat het gedeelte van de producten dat u behoudt het bedrag van de gratis verzendingskosten niet bereikt, dan betaalt u de verzendingskosten voor het bedrag dat u zou hebben betaald wanneer u alleen de resterende producten zou hebben besteld. Voor de retourbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij er met u uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen; in geen geval worden kosten voor u in rekening gebracht voor deze retourbetaling. Wij kunnen de retourbetaling weigeren, totdat we de producten hebben ontvangen of totdat u hebt bewezen dat u de producten hebt geretourneerd – afhankelijk van wat het eerst van toepassing is. Wij kunnen terugbetaling tegenhouden totdat wij de goederen terug ontvangen hebben of u bewijs levert dat de goederen teruggezonden werden, hetwelk het eerst is.

U zal de goederen terugzenden of aan ons overhandigen zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u uw herroeping van deze overeenkomst aan ons meedeelt. De uiterlijke datum wordt gehaald indien u de goederen terugzendt voordat de periode van 14 dagen verstreken is.

U zal de directe kost van het terugzenden van de goederen dienen te dragen.
U bent enkel aansprakelijk voor enige verminderde waarde van de goederen ten gevolge van behandeling anders dan deze nodig om de aard, de eigenschappen en de werking van de goederen te controleren.

artikel 9 – prijzen en geaccepteerde betaalmiddelen

 • 1. De prijzen van de tickets, lidmaatschappen of andere producten zijn inclusief btw. Het platform vermeldt welke betaalmiddelen geaccepteerd worden.

Artikel 10 – Aanbod en tarief

 • 1. Indien na het tot stand komen doch voor het uitvoeren van de overeenkomst enige kostprijsverhogende omstandigheid optreedt met meer dan 10% van het artikel, heeft de verkoper het recht de overeengekomen prijs naar evenredigheid te verhogen. De koper heeft dan het recht de overeenkomst binnen 10 dagen na mededeling te ontbinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.
 • 2. Alle opgaven door de verkoper van prijzen, specificaties en/of andere aanduidingen van goederen op haar website worden met zorgvuldigheid gedaan. De verkoper kan echter niet instaan voor de juistheid van deze gegevens of voor het feit dat zich afwijkingen hiervan kunnen voordoen. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de verkoper niet. de verkoper heeft dan ook het recht overeenkomsten aangegaan op basis van deze onjuistheden met onmiddellijke ingang te ontbinden dan wel te vernietigen.

artikel 11 – weigering van bestelling

vzw Be-Cats behoudt zich het recht voor om een aanvraag te weigeren, op te schorten of er bijkomende voorwaarden aan te verbinden wanneer:
– de informatie die bezorgd wordt tijdens de aanvraag onvolledig of onjuist blijkt te zijn;
– vzw Be-Cats een vorm van fraude of bedrog vermoedt, bijvoorbeeld wanneer de identiteit van
de klant dubieus of eventueel onjuist is.

artikel 12 – uitgifte van een product op het webplatform

 • 1. tickets in pdf-formaat worden per e-mail naar u verstuurd
  §2. Andere producten worden per post naar het door uw gekozen adres opgestuurd.

Artikel 13 – Levering

 • 1. De koper ontvangt zijn bestelling zo spoedig mogelijk. De bij het aangaan van de overeenkomst aangegeven levertermijn is indicatief. Indien bezorging binnen deze termijn niet mogelijk is, o.a. wegens het niet voorradig zijn van het product of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper binnen 5 dagen na het aangaan van de overeenkomst hiervan bericht.

De koper heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.

 • 2. Indien de overeenkomst slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd heeft de koper alleen de mogelijkheid tot gehele annulering van de overeenkomst indien de verschillende goederen een aantoonbare samenhang vertonen. Indien geen sprake is van een aantoonbare samenhang van de verschillende goederen dan kunnen door consument slechts die goederen worden geannuleerd die niet geleverd kunnen worden. (Pakketverkoop)
 • 3. Door de koper uit voorraad gekochte en betaalde artikelen kunnen, mits vergezeld van het desbetreffende betaalbewijs, worden geruild of retour gebracht bij de verkoper, mits die ruiling of retournering geschiedt binnen 7 dagen na aankoop, mits de desbetreffende artikelen ongebruikt en ongeopend zijn, en verkeren in de staat waarin ze zijn afgeleverd.
 • 4. Behoudens op grond van aantoonbare fabrieksfouten of kwaliteitsafwijkingen kunnen in afwijking van het in lid 4 bepaalde, zogenaamde metrage-goederen en goederen die speciaal zijn gemengd/samengesteld niet worden geruild of retour gegeven.
 • 5. Goederen die ten behoeve van koper worden besteld bij een leverancier zijn voor risico van de verkoper als de verkoper de maat heeft opgenomen, c.q. Voor de koper als de koper de maat heeft opgegeven en conform op het bestelformulier als maat/maten is vermeld.
 • 6. De verkoper is niet aansprakelijk voor geringe kleurafwijkingen ten opzichte van in de winkel of website getoonde monsters in bestelde goederen. Dit geldt tevens indien er een nabestelling heeft plaatsgevonden en deze goederen gering afwijken van de eerste bestelling.
 • 7. Levering vindt, behoudens nadrukkelijk anders overeengekomen, plaats op de locatie van de verkopers. Tijdens het vervoer door derden van de goederen van verkoper naar de door koper aangegeven plaats, geschiedt het transport voor risico van koper.
 • 8. De verkoper heeft het recht de levering in gedeelten te laten plaatsvinden, zonder meerkost voor de koper, indien samengestelde pakketten niet voorradig zijn in hun geheel.
 • 9. Ingeval mede tot de verkopers verplichtingen behoort het aanbrengen van het verkochte, zal de levering -hoe dan ook – geacht worden voltooid te zijn zodra het verkochte is aangebracht.

Artikel 14 – Uitgestelde levering

 • 1. Als de goederen niet op de afgesproken datum afgeleverd kunnen worden, doordat de koper ze niet kan of wil aanvaarden, dient binnen redelijke termijn een 2e levering te worden gedaan. Indien deze ook wordt geweigerd, is de verkoper gerechtigd opslagkosten en eventueel verder aantoonbare kosten in rekening te brengen.
 • 2. Na 3 maanden is de koper verplicht de goederen af te nemen en zelf voor de opslag zorg te dragen. De koper blijft verplicht alle speciaal bestelde en/of op maat gemaakte goederen te voldoen.

artikel 15 – problemen tijdens het aankoopproces en aansprakelijkheid

Wanneer u binnen de tien minuten na de bestelling geen bevestigingsmail ontvangt, kunt u zich wenden tot info@becatsfan.be of door online het contactformulier in te vullen. In dat geval blijft de
aansprakelijkheid van vzw Be-Cats beperkt tot de terugbetaling van het niet-afgeleverde product.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

 • 1. Indien de verkoper aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 • 2. de verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de verkoper is uitgegaan van door of namens de de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 • 3. de verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de verkoper aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de verkoper toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de de koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 • 4. de verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
 • 5. Indien verkoper aansprakelijk is voor directe schade, dan is de aansprakelijkheid van de verkoper ten opzicht van de koper per gebeurtenis beperkt tot maximaal het aankoopbedrag van het betreffende product.
 • 6. De aansprakelijkheid van de verkoper is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 • 7. Dit artikel blijft van kracht na beëindiging van de opdracht c.q. ontbinding van de overeenkomst ongeacht reden van beëindiging c.q. ontbinding van de overeenkomst.
 • 8. de verkoper is niet aansprakelijk voor de juistheid van de door of namens hem gegeven adviezen, noch garandeert hij bepaalde resultaten bij het gebruik van geleverde goederen.

Artikel 17 – Vrijwaring

 • 1. De de koper vrijwaart de verkoper voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan de verkoper toerekenbaar is.
 • 2. Indien de verkoper uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de de koper gehouden de verkoper zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de de koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is de verkoper, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de verkoper en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de de koper.

artikel 18 – verklaring inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Wij verwerken uw persoonsgegevens. U kunt het privacybeleid van vzw Be-Cats dat van toepassing is raadplegen op dit platform tijdens de online aankoop en op www.becatsfan.be/privacy of opvragen via mail naar info@becatsfan.be

artikel 19 – Toepasselijk recht en geschillen

 • 1. Indien enige bepaling van deze voorwaarden in strijd mocht blijken te zijn met enige bepaling van dwingend recht, zal bedoelde bepaling als niet geschreven gelden zonder dat de geldigheid van de overige bepalingen daardoor wordt aangetast.
 • 2. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de verkoper partij is, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 • 3. Alle geschillen, welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van ten deze bedoelde overeenkomsten, waarbij deze Uniforme Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de woonplaats van de verkoper, in dier voege, dat verkoper het recht heeft het geschil te doen berechten door de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper.

Artikel 20 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 • 1. de verkoper is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang buitengerechtelijk te ontbinden, indien: de de koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; na het sluiten van de overeenkomst de verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de de koper de verplichtingen niet zal nakomen; de de koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; Indien door de vertraging aan de zijde van de de koper niet langer van de verkoper kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen; indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de verkoper kan worden gevergd.
 • 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de verkoper op de de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien de verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 • 3. Indien de verkoper op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de de koper, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 • 4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de verkoper, zal de verkoper in overleg met de de koper zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten leveringen aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de de koper toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan de verkoper is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de de koper in rekening gebracht. De de koper is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door de verkoper genoemde termijn te voldoen.
 • 5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de de koper, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de de koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het de verkoper vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van de verkoper op de de koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 • 6. Indien de de koper een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de de koper in rekening worden gebracht.